Algemene voorwaarden

       ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Opvanger zal bij ziekte van de hond de zorg en kosten voor zijn rekening nemen en zorgen voor passende diergeneeskundige behandeling. Wanneer er meer nodig is dan een standaard check-up dient SZO van tevoren op hoogte gesteld te worden, (telefonisch / app overleg) alvorens er naar de dierenarts word gegaan.
 2. Opvanger verplicht zich de hond te laten titeren op 1 jarige leeftijd en/of andere data indien aangeven door SZO. In geval van twijfel over de uitslag dient overlegt te worden met SZO alvorens de hond te laten vaccineren.  Een kopie van de uitslag van de VacciCheck (pagina van paspoort) moet worden toegezonden naar SZO. Het vaccineren met L4 is absoluut niet toegestaan, in geval een dierenarts met dit advies komt. In dit geval graag overleg met SZO over alternatieven.
 3. Opvanger word na het plaatsen van de hond in een transport whats app toegevoegd, waar ze in moeten blijven zolang de hond bij Opvanger leeft, herplaatsers worden (ook) in een begeleidingsapp geplaatst.
 4.  Opvanger mag de hond in geen enkel geval laten euthanaseren zonder hiervoor van tevoren schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van SZO.
 5. Opvanger verplicht zich bij overlijden van de hond dit schriftelijk door te geven aan SZO. Het paspoort moet z.s.m. opgestuurd worden aan SZO (voor adres zie contractgegevens).
 6. De hond krijgt vers vlees mee met de Opvanger voor de eerste dag(en). Opvanger verklaart dat deze de eerste weken vers vlees zal blijven voeren in verband met gewenning, en vanwege vermindering van de weerstand door het verplaatsen van de hond.
 7.  De hond wordt alleen geplaatst met een veiligheidstuig, deze moet ten minste 3 maanden altijd gebruikt worden buitenshuis met 2 lijnen, waarvan 1 lijn te allen tijde aan het lichaam van de Opvanger bevestigd wordt.
 8. De hond wordt alleen geplaatst indien de tuin van de Opvanger voorzien is van een goed afgesloten en veilige omheining.
 9. Opvanger zal de hond niet los laten lopen de eerste tijd in verband met gewenning en veiligheid, daarna het loslopen eerst opbouwen met sleeplijn en op omheind terrein.
 10. Opvanger verplicht zich bij het weglopen van de hond dit onmiddellijk te melden bij SZO, zodat SZO kan ondersteunen en coördineren bij de zoekacties.
 11. Opvanger verplicht zich een adreswijziging altijd door te geven aan SZO.
 12. Opvanger is het niet toegestaan de hond te verkopen, noch aan derden over te dragen. Ook is het de opvanger niet toegestaan de hond, anders dan tijdelijk, (wegens ziekte en/of vakantie van de opvanger), in het beheer aan derden geven. Bij alle problemen waarbij een oplossing in deze categorie noodzakelijk lijkt, wordt verwacht dat opvanger contact zoekt met SZO
 13. Opvanger verplicht zich tot SZO te wenden indien opvanger  deze voorwaarden niet meer na kan of wil komen, zodat SZO de gelegenheid heeft de hond  elders onder te brengen, zie herplaats procedure.
 14. Wanneer, om welke reden dan ook opvanger afstand wil doen van de hond, zal SZO, die te allen tijde eigenaar is en blijft van de hond, de hond binnen een redelijke termijn terugnemen, zie overeenkomst, zonder restitutie van de door Opvanger gestorte bijdrage in de algemene kosten. Opvanger blijft de zorg voor de hond houden totdat SZO een geschikte opvangplek of nieuw adres (nieuwe Opvanger ) heeft gevonden.  De Opvanger kan SZO niet verplichten om de hond eerder terug te nemen en mag de hond gedurende deze tijd niet uit huis plaatsen.
 15. Bij afstand van de hond door opvanger aan SZO zullen beide partijen de afstandsverklaring van SZO ondertekenen. Door ondertekening van die afstandsverklaring eindigt de opvangovereenkomst.
 16. SZO is te alle tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van deze voorwaarden en de overeenkomst.
 17. Bij niet-nakoming van Opvanger van enige bepaling van deze voorwaarden – ondanks waarschuwing via (aangetekend) schrijven van SZO – heeft SZO het recht de hond zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder haar hoede te nemen, op welke plaats de hond zich op dat moment ook mag bevinden.
 18. Wijziging Algemene Voorwaarden ; ‘SZO is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de opvanger rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van SZO is daarvoor afdoende. Het is aan SZO om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de opvanger.’
 19.  Opvanger is buiten de Opvangovereenkomst bekend met de het “Informatieboekje Zalikas” – het “Informatieblad Zalikas” , de “Voorwaarden en procedure bij herplaatsen “ Vragen over deze onderwerpen kunnen altijd gesteld worden.

   Deze Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de Opvangovereenkomst.